Óôéãìéüôõðï áðü ôéò ãõíáéêåßåò öõëáêÝò óôïí Åëáéþíá Èçâþí.Ôï íåï êïììÜôé ôùí áãñïôéêþí öõëáêþí,ðåñéëáìâÜíåé ìéêñá áíåîÜñôçôá óðßôéá ãéá ôéò êñáôïýìåíåò,óôá ïðïßá äéáìÝíïõí ìå ôá ðáéäéÜ ôïõò êáé åêôÜóåéò ãéá êáëëéÝñãåéá ïðùñïêçðåõôéêþí,ÔåôÜñôç 18 Ïêôùâñßïõ 2017 (EUROKINISSI/ÔáôéÜíá Ìðüëáñç)

Αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά εντόπισαν αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα σε χώρους των φυλακών ανηλίκων Αυλώνα, παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της έρευνα εντοπίστηκα δέκα λοστοί, 21 αυτοσχέδια μαχαίρια, έξι λάμες, τρία ξύλινα ρόπαλα, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο ψαλίδια, ένα καλέμι, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Για τα ευρήματα αυτά έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων σε βάρος 28 κρατουμένων και για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών σε βάρος τριών ακόμα .

Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι το περασμένο Σάββατο, σε έρευνα που έγινε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στη φυλακή Κορυδαλλού, βρέθηκε σε κρατούμενο ποσότητα ναρκωτικών βάρους περίπου 450 γραμμαρίων.